Ảnh hưởng của nhóm ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam tới kết quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại trong nước

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 38-47
Tóm tắt:
Nội dung bài viết tập trung làm rõ mức độ ảnh hưởng của nhóm ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với kết quả kinh doanh của các ngân hàng nội địa. Sử dụng mô hình OLS, RE trên mẫu nghiên cứu gồm 24 ngân hàng thương mại trong nước và tất cả các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2015, tác giả phát hiện: sự xuất hiện của các ngân hàng nước ngoài – đo lường bằng quy mô tổng tài sản - đã tác động tiêu cực tới hoạt động của ngân hàng trong nước theo hướng cản trở khả năng huy động vốn và tăng tỷ lệ chi phí so với thu nhập. Những phát hiện này có ý nghĩa khuyến cáo các ngân hàng Việt Nam đánh giá đúng tầm ảnh hưởng của nhóm ngân hàng nước ngoài, tập trung củng cố hiệu quả hoạt động.
Từ khóa: Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng thương mại Việt Nam, cạnh tranh.
Tra cứu bài báo