Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tự bền vững về hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 69-78
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự bền vững về hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam. Thông qua thu thập số liệu từ 34 tổ chức tài chính vi mô giai đoạn 2011-2015 và ứng dụng mô hình hồi quy nhị phân (Binary logistic regression) cho việc phân tích số liệu, nghiên cứu đã xác định được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự bền vững về hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam như sau: (1) cấu trúc vốn, (2) tổng danh mục đầu tư, (3) tỷ lệ rủi ro của danh mục đầu tư (Portfolio at risk over 30 days - PAR>30), (4) hình thức pháp lý của tổ chức tài chính vi mô , (5) phạm vi hoạt động của tổ chức tài chính vi mô . Kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho việc đề xuất một số chính sách góp phần nâng cao sự bền vững về hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam.
Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng, tổ chức tài chính vi mô, tự bền vững về hoạt động, Việt Nam.
Tra cứu bài báo