Các yếu tố xác định lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 10-18
Tóm tắt:
Bài báo xác định yếu tố tác động và kiểm định tác động của các nhóm yếu tố có ý nghĩa trong xác định lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu được thực hiện với mẫu nghiên cứu là các ngân hàng thương mại đang niêm yết chính thức trên thị trường Chứng khoán Việt Nam. Các yếu tố xác định lãi suất cho vay được phân loại theo 3 nhóm (1) đặc điểm kinh doanh, (2) đặc điểm môi trường nhanh, và (3) đặc điểm kinh tế vĩ mô. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm yếu tố đặc điểm kinh doanh, cụ thể là chi phí huy động, chi phí hoạt động, lợi nhuận và rủi ro của khoản vay là những yếu tố xác định có nghĩa tới lãi suất cho vay của ngân hàng. Hai nhóm yếu tố đặc điểm môi trường ngành và kinh tế vĩ mô có tác động gián tiếp tới lãi suất cho vay thông qua yếu tố chi phí huy động vốn của ngân hàng.
Từ khóa: Khoản vay, lãi suất, ngân hàng thương mại, đặc điểm kinh doanh.
Tra cứu bài báo