Chiến lược Barbell cho danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ tại các Ngân hàng thương mại: Nghiên cứu điển hình tại VPBank

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 118-127
Tóm tắt:
Chiến lược Barbell là một trong những chiến lược đầu tư chứng khoán với tư tưởng chủ đạo là tập trung vào những trái phiếu ngắn hạn và dài hạn, bỏ qua trái phiếu trung hạn với mục tiêu bảo đảm cân bằng giữa thanh khoản và lợi nhuận. Bài viết ngoài việc nghiên cứu nội dung của chiến lược còn thử nghiệm chiến lược với danh mục đầu tư trái phiếu Chính phủ Việt Nam cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt nam Thịnh vượng (VPBank) năm 2017.
Từ khóa: Arima, Chiến lược Barbell, trái phiếu Chính phủ, danh mục đầu tư, lãi suất.
Tra cứu bài báo