Chính sách lạm phát mục tiêu: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 107-117
Tóm tắt:
Gần 30 năm qua, kể từ khi New Zealand là quốc gia đầu tiên áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu vào năm 1990, đã có rất nhiều quốc gia lần lượt theo đuổi chính sách này. Đây được coi là một trong những lựa chọn trong hoạch định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy đa số các nước áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu có kết quả hoạt động kinh tế vĩ mô và khả năng ứng phó với khủng hoảng tốt hơn những nước khác (Tô Ánh Dương, 2012). Tại Việt Nam, dự thảo chiến lược phát triển ngành ngân hàng giai đoạn 2011- 2020 cũng đã xác định việc thiết lập các điều kiện theo chính sách lạm phát mục tiêu là một trong các giải pháp hàng đầu nhằm đổi mới khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. Bài viết phân tích ưu – nhược điểm, kinh nghiệm thực thi chính sách lạm phát mục tiêu trên thế giới, từ đó đưa ra những hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát mục tiêu, chính sách tiền tệ, cung tiền.
Tra cứu bài báo