Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng các doanh nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp của các doanh nghiệp FDI – Nghiên cứu trường hợp tỉnh Vĩnh Phúc

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 128-134
Tóm tắt:
Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm để có thể trở thành nhà cung cấp của các doanh nghiệp FDI, tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia đang là vấn đề được các doanh nghiệp hỗ trợ và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Bài viết sử dụng mô hình Logit nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố nội tại đến khả năng các doanh nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp của các doanh nghiệp FDI. Kết quả nghiên cứu là cơ sở giúp Chính phủ, các Bộ ban ngành có liên quan và bản thân các doanh nghiệp hỗ trợ đưa ra những chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Từ khóa: Doanh nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Tra cứu bài báo