Giảm cổ tức và khả năng sinh lời tương lai: nghiên cứu trường hợp các Công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 98-106
Tóm tắt:
Bài viết dựa trên lý thuyết tín hiệu để kiểm định mối tương quan giữa giảm cổ tức và khả năng sinh lời tương lai của 581 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2016. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính với dữ liệu bảng gồm 935 quan sát giảm cổ tức. Kết quả nghiên cứu ủng hộ lý thuyết tín hiệu cho rằng giảm cổ tức có tương quan cùng chiều với khả năng sinh lời tương lai. Ngoài ra, biến cơ cấu sở hữu đã được đưa vào mô hình để đánh giá ảnh hưởng của nó đến triển vọng tương lai của doanh nghiệp và kết quả cũng tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê. Từ đó nhóm tác giả đã đưa ra khuyến nghị cho nhà đầu tư khi doanh nghiệp giảm tỷ lệ chi trả cổ tức.
Từ khóa: Cổ tức, giảm cổ tức, khả năng sinh lời, lý thuyết tín hiệu.
Tra cứu bài báo