Nhân tố ảnh hưởng đến doanh số giao dịch phái sinh tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 28-37
Tóm tắt:
Công cụ phái sinh là một trong những sản phẩm dịch vụ hiện đại rất phổ biến trên thế giới. Phát triển giao dịch phái sinh sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại phòng ngừa và hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận. Mục đích chính của bài viết này là tìm ra các yếu tố chính ảnh hưởng đến doanh số giao dịch phái sinh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nguồn dữ liệu chính được sử dụng là báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong 10 năm, giai đoạn 2006-2015. Phương pháp phân tích được sử dụng là phương pháp OLS để tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến doanh số giao dịch phái sinh. Phân tích thống kê chỉ ra rằng doanh số phái sinh thay đổi khi quy mô ngân hàng, thanh khoản, tỷ giá, lãi suất thay đổi. Trong 04 biến độc lập của mô hình thì biến độ biến động tỷ giá có tác động nhiều nhất tới doanh số giao dịch phái sinh.
Từ khóa: Tài chính, Công cụ phái sinh, Ngân hàng thương mại, Thị trường tài chính.
Tra cứu bài báo