Phân tích mối quan hệ nhân quả giữa ODA và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 2-9
Tóm tắt:
Sử dụng phân tích nhân quả đối với số liệu mảng cân bằng, nghiên cứu xem xét mối quan hệ nhân quả giữa ODA và tăng trưởng kinh tế của các tỉnh/thành phố ở Việt Nam giai đoạn 1993- 2015. Kết quả thực nghiệm cho thấy tác động nhân quả hai chiều giữa ODA và tăng trưởng kinh tế. ODA có tác động nhân quả tới tăng trưởng kinh tế và ngược lại tăng trưởng kinh tế lại là nguyên nhân thu hút ODA vào các địa phương ở Việt Nam. Kết quả này giúp hiểu rõ vai trò của ODA với tăng trưởng kinh tế và ngược lại trong việc hoạch định chính sách huy động và sử dụng ODA nhằm tăng cường tác động của ODA đến tăng trưởng và vai trò của tăng trưởng đến thu hút ODA đối với các địa phương ở Việt Nam.
Từ khóa: ODA, Tăng trưởng kinh tế, Phân tích nhân quả, Việt Nam.
Tra cứu bài báo