Sở hữu nước ngoài và tính thông tin giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 89-97
Tóm tắt:
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đến tính thông tin giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2007 đến năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty niêm yết của Việt Nam có tỷ lệ sở hữu nước ngoài cao thì tính thông tin giá cổ phiếu của công ty đó được cải thiện. Kết quả này phù hợp với lập luận rằng sở hữu nước ngoài giúp cải thiện quản trị công ty, cải thiện môi trường thông tin và tăng chất lượng thông tin công bố. Ngoài ra, các biến kiểm soát như: Qui mô công ty, giá trị thị trường trên giá trị sổ sách, giao dịch cổ phiếu, lợi tức năm của cổ phiếu cũng có ảnh hưởng đến tính thông tin giá cổ phiếu của các công ty trong mẫu nghiên cứu. Nghiên cứu cũng đưa ra một số hàm ý quan trọng đối với các nhà quản trị công ty, các cơ quan quản lý của thị trường và các nhà đầu tư.
Từ khóa: Sở hữu nước ngoài, công ty niêm yết, tính thông tin giá cổ phiếu.
Tra cứu bài báo