Tác động của yếu tố kinh tế vĩ mô tới khả năng sinh lời tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 19-27
Tóm tắt:
Bài báo đánh giá sự tác động của yếu tố kinh tế vĩ mô tới khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Với dữ liệu tài chính được thu thập từ 31 ngân hàng giai đoạn 2011 đến 2016, mô hình tác động ngẫu nhiên REM đã được sử dụng để ước lượng sự tác động của các yếu tố vĩ mô tới khả năng sinh lời của các ngân hàng với chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA). Kết quả mô hình cho thấy các yếu tố vĩ mô được lựa chọn đều ảnh hưởng tới khả năng sinh lời của các ngân hàng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), tình trạng lạm phát (CPI) có tác động cùng chiều với ROA. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng (AIOR) và thu nhập bình quân (INC) lại có tác động ngược chiều với ROA. Từ kết quả của mô hình nghiên cứu, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Khả năng sinh lời, yếu tố kinh tế vĩ mô, ngân hàng thương mại.
Tra cứu bài báo