Tăng trưởng cho vay cần đảm bảo sự an toàn đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 58-68
Tóm tắt:
Tại Việt Nam, vốn vay của hệ thống ngân hàng là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Tuy vậy, thời gian vừa qua dường như đang có sự đánh đổi giữa tăng trưởng cho vay và sự an toàn của hệ thống ngân hàng. Dựa trên kiểm định sự tác động của tăng trưởng cho vay đến sự an toàn của 10 ngân hàng thí điểm Basel II tại Việt Nam thời kì 2009-2016, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tăng trưởng dư nợ cho vay đang tác động tích cực đến tình hình thanh khoản song lại tác động không mong muốn đến an toàn vốn của hệ thống ngân hàng.
Từ khóa: Ngân hàng, tăng trưởng cho vay, sự an toàn.
Tra cứu bài báo