Ứng dụng mô hình Probit kiểm định bài toán đầu tư ứng dụng quyền chọn thực ở Thái Lan

KT&PT, số 244, tháng 10 năm 2017, tr. 85-91
Tóm tắt: Bài toán đầu tư ứng dụng «quyền chọn thực» chỉ ra rằng đầu tư tư nhân có tương quan tỷ lệ nghịch với điều kiện bất định và mối quan hệ tỷ lệ nghịch càng lớn hơn nếu nhà đầu tư không thể đảo ngược các quyết định đầu tư đã được thực hiện. Bài viết này ứng dụng mô hình hồi quy probit để kiểm định mối quan hệ giữa đầu tư tư nhân và rủi ro biến động giá trên thị trường chứng khoán Thái Lan thời kỳ trước khủng hoảng nợ dưới chuẩn. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhà đầu tư có khuynh hướng chờ cho tới khi lợi suất kỳ vọng đủ lớn trước khi quyết định đầu tư để tránh tổn thất trước biến động bất lợi của thị trường, đặc biệt trong trường hợp quyết định đầu tư không thể đảo ngược.
Từ khóa: Đầu tư, đầu tư không thể đảo ngược, dữ liệu bảng, Thái Lan, bất định
Tra cứu bài báo