Đánh giá năng lực giảng viên kế toán để thực hiện đào tạo theo IFRS trong các trường đại học ở Việt Nam

KT&PT, số 245, tháng 11 năm 2017, tr. 96-104
Tóm tắt: Bài viết đánh giá năng lực giảng viên giảng dạy kế toán theo IFRS, so sánh với năng lực thực tế của giảng viên hiện nay dựa trên kết quả khảo sát 214 giảng viên đang thực hiện giảng dạy môn kế toán ở các trường đại học Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các giảng viên đáp ứng khá tốt về ý thức rèn luyện, trách nhiệm với công việc, kỹ năng sư phạm và kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng với các năng lực rất quan trọng trong yêu cầu giảng dạy theo IFRS như: Ý thức sáng tạo, kỹ năng phán xét, kiến thức liên ngành, kiến thức ngoại ngữ thì chưa thực sự tốt, đồng thời mức đáp ứng có sự khác nhau tương đối giữa các nhóm giảng viên. Từ kết quả, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực giảng viên, đáp ứng yêu cầu giảng dạy kế toán theo IFRS.
Từ khóa: IFRS; đào tạo kế toán; đào tạo theo IFRS; năng lực giảng viên kế toán
Tra cứu bài báo