Tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

KT&PT, số 245, tháng 11 năm 2017, tr. 38-45
Tóm tắt: Tự chủ tài chính là yếu tố quyết định đến việc phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra của cơ sở giáo dục đại học. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo tài chính của 10 trường có thời gian thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ từ 2 năm trở lên, bài viết hướng đến làm rõ ảnh hưởng của NQ77 đến hoạt động tài chính và từ đó chỉ ra những thành tựu bước đầu các trường đã đạt được, những khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất cơ chế chính sách thực hiện tự chủ đối với các cơ sở GDĐH công lập phù hợp với điều kiện Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Tự chủ tài chính, Cơ sở giáo dục đại học, Nghị quyết 77/NQ-CP
Tra cứu bài báo