Áp lực cạnh tranh ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 246, tháng 12 năm 2017, tr. 60-71
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM hệ thống nhằm đánh giá tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2015. Kết quả nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ phi tuyến tính giữa cạnh tranh đo lường bởi chỉ số Lerner với hiệu quả ngân hàng đo lường bởi tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) và tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE). Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phát hiện ra tác động của tỷ lệ thanh khoản, dư nợ cho vay, đòn bẩy tài chính, tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng số lượng các ngân hàng nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng có xu hướng suy giảm dưới áp lực cạnh tranh gay gắt.
Từ khóa: Cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, ngân hàng
Tra cứu bài báo