Hướng tới một mô hình toàn diện về học hỏi trong các doanh nghiệp liên doanh quốc tế

KT&PT, số 246, tháng 12 năm 2017, tr. 81-89
Tóm tắt: Dựa trên các nghiên cứu về học hỏi của liên minh, năng lực hấp thu tri thức và lòng tin, nghiên cứu này đề xuất một mô hình toàn diện về các nhân tố tác động đến việc học hỏi của các doanh nghiệp Liên doanh Quốc tế (liên doanh quốc tế). Mô hình kết hợp tính đa chiều của năng lực hấp thu tri thức và lòng tin –vốn là một yếu tố thường bị bỏ qua trong các nghiên cứu trước. Mô hình được kiểm định trong bối cảnh Việt Nam với dữ liệu thu thập được từ 154 liên doanh quốc tế. Kết quả xác nhận tính toàn diện của mô hình nghiên cứu, trong đó các biến độc lập giải thích được hơn 63% sự biến thiên của học hỏi. Cụ thể, ý định học hỏi, 3 trong 4 thành tố của năng lực hấp thu tri thức và sự sẵn sàng chia sẻ tri thức của công ty mẹ nước ngoài có mối quan hệ thuận chiều với mức học của liên doanh quốc tế. Các thành tố của lòng tin cũng tác động lên học hỏi nhưng mức độ tác động của chúng bị giảm đi khi có sự hiện diện của các nhân tố còn lại. Nghiên cứu góp phần làm giàu có thêm kho tàng tri thức về học hỏi của các liên doanh quốc tế và cung cấp những hàm ý quan trọng cho các nhà quản lý.
Từ khóa: Liên doanh Quốc tế, Học hỏi, Năng lực hấp thu (tri thức), Lòng tin
Tra cứu bài báo