Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn ngân hàng gửi tiền bằng mô hình Logit đa thức hỗn hợp

KT&PT, số 246, tháng 12 năm 2017, tr. 72-80
Tóm tắt: Bài báo này ứng dụng mô hình logit đa thức hỗn hợp để kiểm định các nhân tố tác động đến xác suất lựa chọn ngân hàng thương mại nhà nước của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Dữ liệu được thu thập từ việc phỏng vấn 375 khách hàng cá nhân đã và đang gửi tiền tại các ngân hàng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong sáu nhân tố ảnh hưởng đến xác suất lựa chọn ngân hàng gửi tiền thì “hình ảnh và danh tiếng ngân hàng” có tác động mạnh nhất. Trong khi đó biến “lợi ích tài chính” và “rủi ro tiền gửi” mặc dầu có dấu như kỳ vọng nhưng chúng không có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, các biến về đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng có những ảnh hưởng nhất định lên sự lựa chọn ngân hàng gửi tiền đối với mỗi ngân hàng. Những hiểu biết này có thể giúp cho các nhà quản trị ngân hàng có chiến lược tiếp thị phù hợp trong việc thu hút khách hàng gửi tiền.
Từ khóa: Khách hàng gửi tiền cá nhân, lựa chọn ngân hàng, nhân tố tác động, mô hình logit đa thức hỗn hợp.
Tra cứu bài báo