Phản ứng của thị trường khi quỹ đầu tư quốc gia công bố thông tin đầu tư

KT&PT, số 246, tháng 12 năm 2017, tr. 49-59
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích phản ứng của thị trường trước thông tin đầu tư của các Quỹ đầu tư quốc gia (Sovereign Wealth Fund - SWF) được công bố thông qua việc khảo sát xu hướng biến động giá cổ phiếu của những doanh nghiệp mà SWF đã đầu tư. Nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện (Event Study Methodology) để ước tính tỷ suất lợi tức bất thường của cổ phiếu xoay quanh thời gian công bố thông tin đầu tư của SWFs. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm 65 sự kiện đầu tư (bao gồm các sự kiện đầu tư tại Việt Nam) của 11 SWF lớn trên thế giới (Trung Quốc, Singapore, Pháp, Ả-rập…) trong giai đoạn 2003-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy thị trường phản ứng một cách tích cực khi nhận được thông tin đầu tư của các SWF vào các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra được mức độ phát triển của thị trường tài chính cũng có ảnh hưởng đến phản ứng của thị trường đối với thông tin đầu tư của SWF. Nghiên cứu giúp hiểu rõ về tác động của SWF đến giá trị của doanh nghiệp mà các SWF này đã đầu tư, từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các SWF cũng như của các doanh nghiệp nhận vốn đầu tư từ SWF
Từ khóa: Quỹ đầu tư quốc gia; phản ứng của thị trường; thông tin đầu tư; tỷ suất lợi tức; nghiên cứu sự kiện.
Tra cứu bài báo