Tác động của thông tin nhà đầu tư nước ngoài không còn là cổ đông lớn đến giá cổ phiếu - Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 246, tháng 12 năm 2017, tr. 39-48
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu phản ứng của thị trường thông qua biến động giá chứng khoán với sự tác động của thông tin nhà đầu tư nước ngoài không còn là cổ đông lớn ở các thời điểm như: ngày đăng ký giao dịch, ngày giao dịch và ngày báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn. Sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện với nguồn dữ liệu được thu thập từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ 01/01/2008 đến 30/06/2015, kết quả cho thấy: i) tại ngày công bố thông tin đăng ký giao dịch thị trường không phản ứng bất thường, ii) tại ngày giao dịch thị trường phản ứng chậm, iii) tại ngày công bố báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn thị trường không phản ứng bất thường.
Từ khóa: Cổ đông lớn; công bố thông tin; nhà đầu tư nước ngoài; nghiên cứu sự kiện
Tra cứu bài báo