Ảnh hưởng và đóng góp của các yếu tố đầu vào đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ

KT&PT, số 250(II), tháng 4 năm 2018, tr. 22-31
Tóm tắt:
Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích vai trò của vốn, lao động và năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Bằng phương pháp hạch toán theo hàm sản xuất gồm ba yếu tố lao động, vốn và năng suất nhân tố tổng hợp để xác định mức độ đóng góp của chúng trong nền kinh tế, kết quả chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2000 - 2016 tại tỉnh Phú Thọ thì vốn là yếu tố đóng vai trò chủ yếu, trong khi đó lao động có việc làm đóng góp tương đối ổn định cho tăng trưởng GDP của tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý là TFP có tác động âm đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2011 – 2015 cho thấy hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ còn thấp và cần được chú ý cải thiện trong thời gian tới.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, lao động, vốn, TFP, tỉnh Phú Thọ.
Tra cứu bài báo