Áp lực thể chế với việc thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

KT&PT, số 250(II), tháng 4 năm 2018, tr. 129-138
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mức độ thực hiện kế toán quản trị môi trường của các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam và liệu việc thực hiện đó có bị ảnh hưởng bởi các nhân tố thuộc áp lực thể chế. Nghiên cứu khảo sát 291 doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam thông qua bảng câu hỏi và sử dụng mô hình hồi quy cấu trúc tuyến tính. Kết quả cho thấy việc thực hiện kế toán quản trị môi trường chỉ ở mức trung bình (3,08 trên thang đo likert 5 điểm), các doanh nghiệp chưa chú trọng việc phân tích các thông tin môi trường và việc thực hiện các báo cáo nội bộ về môi trường chỉ ở mức độ thấp. Ngoài ra, ảnh hưởng của các nhân tố áp lực cưỡng ép, áp lực quy chuẩn và áp lực mô phỏng đến việc thực hiện kế toán quản trị môi trường là có nghĩa thống kê. Kết quả này hàm ý các áp lực cưỡng ép, quy chuẩn và mô phỏng là động lực thúc đẩy việc thực hiện kế toán quản trị môi trường ở Việt Nam.
Từ khóa: Áp lực cưỡng ép, kế toán quản trị môi trường, lý thuyết thể chế, áp lực mô phỏng, áp lực quy chuẩn.
Tra cứu bài báo