Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

KT&PT, số 250(II), tháng 4 năm 2018, tr. 99-108
Tóm tắt:
Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công nghiệp ở Việt Nam nói chung và ở Tỉnh Phú Thọ nói riêng với nguồn lực hạn hẹp đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá một số chỉ số năng lực cạnh tranh và mối quan hệ giữa các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến một số chỉ số năng lực cạnh tranh cơ bản thông qua việc phân tích số liệu khảo sát 138 doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Kết quả phân tích dựa trên phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh và phân tích hồi quy cho thấy các doanh nghiếp vừa và nhỏ thuộc loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước thuộc lĩnh vực cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải với số lượng lao động từ 10 đến 50 lao động có năng lực cạnh tranh cao hơn so với các nhóm ngành còn lại.
Từ khóa: Doanh nghiệp, Năng lực cạnh tranh, Ngành công nghiệp, Phú Thọ.
Tra cứu bài báo