Định hướng phát triển một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2025

KT&PT, số 250(II), tháng 4 năm 2018, tr. 61-69
Tóm tắt:
Qua phân tích hiện trạng, có thể thấy các hoạt động nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa được tổ chức hiệu quả nên các tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nông nghiệp chưa được phát huy tốt. Vậy sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tổ chức nông nghiệp theo lãnh thổ trên địa bàn tỉnh nên được tổ chức như thế nào là vấn đề cần quan tâm nghiên cứu. Bài viết trên cơ sở khái quát những tiềm năng phát triển nông nghiệp, thực trạng tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên địa bàn, sẽ trình bày một số nội dung then chốt về định hướng tổ chức và phát triển các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2025. Những định hướng được đề ra sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển một cách hiệu quả và bền vững.
Từ khóa: Định hướng phát triển, tiềm năng, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, tỉnh Phú Thọ.
Tra cứu bài báo