Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp phát triển trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0

KT&PT, số 250(II), tháng 4 năm 2018, tr. 79-88
Tóm tắt:
Tỉnh Phú Thọ xây dựng mục tiêu đến năm 2020, trên địa bàn sẽ có trên 8 nghìn doanh nghiệp, đóng góp của doanh nghiệp vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt từ 60 đến 70% và tạo việc làm thường xuyên cho 150 nghìn lao động. Thực tế năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 5.797 doanh nghiệp và số doanh nghiệp thực tế hoạt động chỉ chiếm 60,74%, quy mô doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiệu quả hoạt động thấp,…Bài viết này sẽ phản ánh được bức tranh tổng quát về thực trạng doanh nghiệp và những đóng góp của doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2016. Đồng thời, bài viết cũng chỉ rõ các vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp phát triển doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Từ khóa: Phát triển, doanh nghiệp, hội nhập, Phú Thọ.
Tra cứu bài báo