Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ

KT&PT, số 250(II), tháng 4 năm 2018, tr. 70-78
Tóm tắt:
Phú Thọ là một tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch nhờ lợi thế là mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Nghiên cứu này dựa trên các dữ liệu từ các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, niên giám thống kê của tỉnh Phú Thọ để phân tích thực trạng phát triển du lịch Phú Thọ. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ: tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, nâng cao số lượng và chất lượng nhân lực du lịch, tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch, đẩy mạnh hợp tác và liên kết, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Phú Thọ, bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch hướng đến phát triển bền vững.
Từ khóa: Du lịch, giải pháp, phát triển, tỉnh Phú Thọ.
Tra cứu bài báo