Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Phú Thọ

KT&PT, số 250(II), tháng 4 năm 2018, tr. 51-60
Tóm tắt:
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp đến từng địa phương. Nghiên cứu này dựa trên bộ dữ liệu điều tra PCI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để phân tích thực trạng PCI của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2016. Kết quả phân tích cho thấy, chỉ số chi phí gia nhập thị trường, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo lao động của tỉnh được các nhà đầu tư đánh giá cao; bảy chỉ số còn lại bị đánh giá thấp hơn so với mức trung vị trên cả nước. Trên cơ sở đó, nghiên cứu cũng đã đề xuất tám nhóm giải pháp nhằm nâng cao PCI tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới và một số khuyến nghị với tỉnh để những giải pháp đó có thể đi vào thực tiễn một cách hiệu quả.
Từ khóa: Môi trường đầu tư kinh doanh, PCI, tỉnh Phú Thọ.
Tra cứu bài báo