Những vấn đề đang đặt ra từ thực trạng phát triển kinh tế − xã hội tỉnh Phú Thọ và một số gợi ý cho những năm tới

KT&PT, số 250(II), tháng 4 năm 2018, tr. 2-9
Tóm tắt:
Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhất là tác động của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, tỉnh Phú Thọ cần nghiên cứu, tính toán lại những lợi thế chủ yếu trong phát triển kinh tế − xã hội; có chiến lược rõ ràng, có kế hoạch khoa học và khả thi để khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh; nhanh chóng thay đổi tư duy làm nông nghiệp, hướng vào đáp ứng nhu cầu của con người đối với các sản phẩm. Đặc biệt, tỉnh cần mạnh dạn phối hợp với các cơ quan khoa học (trường đại học, viện nghiên cứu) tiến hành nghiên cứu, xác định một số lợi thế chủ yếu của tỉnh, từ đó xây dựng một số dự án kinh tế lớn trên địa bàn tỉnh.
Từ khóa: Phú Thọ, khoa học & công nghệ, kinh tế − xã hội.
Tra cứu bài báo