Xuất khẩu lao động góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

KT&PT, số 250(II), tháng 4 năm 2018, tr. 43-50
Tóm tắt:
Trong thời gian qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh Phú Thọ đã có sự chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng của ngành nông nghiệp. Để quá trình chuyển dịch này diễn ra bền vững thì bài toán giải quyết vấn đề việc làm cho lao động nông thôn là cực kỳ quan trọng. Xuất khẩu lao động có thể coi là một giải pháp quan trọng bởi một mặt nó góp phần giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, mặt khác nguồn thu từ tiền gửi về của số lao động này sẽ góp phần nâng cao đời sống người dân nông thôn thông qua các hoạt động đầu tư và lãi tiền gửi ngân hàng. Bài viết này tập trung vào việc đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động, trên cơ sở đó đề xuất các chính sách phát triển phù hợp cho tỉnh trong thời gian tới.
Từ khóa: Xuất khẩu lao động, cơ cấu lao động, lao động nông nghiệp, nông thôn, Phú Thọ.
Tra cứu bài báo