Quan điểm và giải pháp đột phá về khắc phục các rào cản thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đến năm 2030

KT&PT, số 251, tháng 5 năm 2018, tr. 10-20
Tóm tắt: Thực tế phát triển của Việt Nam trong hơn 30 năm qua cho thấy thể chế kinh tế đã tạo ra nhiều động lực, đà mới thúc đẩy kinh tê-xã hội của Việt Nam phát triển và nhiều thành tựu đã được cộng đồng quốc tế công nhận. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy thể chế kinh tế hiện tại đang tạo ra nhiều rào cản đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, làm cho khoảng cách phát triển của Việt Nam và các nước trong khu vực ngày càng xa hơn. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước KX.01.03/16-20, bài viết sẽ làm rõ các rào cản chủ yếu về thể chế kinh tế như rào cản về hệ thống chính sách pháp luật, rào cản về tổ chức bộ máy và rào cản đối với các chủ thể tham gia thị trường và đề xuất 05 nhóm giải pháp đột phá để khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam đến năm 2030.
Từ khóa: Rào cản thể chế kinh tế; Hạn chế, bất cập; Quan điểm , giải pháp đột phá
Tra cứu bài báo