Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252, tháng 6 năm 2018, tr. 30-38
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu thực trạng thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm ra các yếu tố làm bất ổn thị trường và từ đó đề xuất các giải pháp pháp triển thị trường bất động sản. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố thể hiện sự bất ổn thị trường chính là sự biến động về giá bất động sản. Nguyên nhân sự bất ổn này có nhiều nhưng chủ yếu do sự thiếu minh bạch về thông tin, chính sách quy hoạch và quản lý thị trường chưa tốt. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng, dư nợ cho vay bất động sản, chỉ số giá vàng là các yếu tố gây nên sự biến động về giá bất động sản.
Từ khóa: Thị trường, Bất động sản, Thành phố Hồ Chí Minh
Tra cứu bài báo