Ảnh hưởng của sự biến động về môi trường kinh doanh và chiến lược kinh doanh đến việc thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 42-52
Tóm tắt:
Nghiên cứu này tìm hiểu ảnh hưởng của sự biến động về môi trường kinh doanh va chiến lược kinh doanh đến thực hiện Kế toán quản trị môi trường tại các doanh ngiệp sản xuất ở Việt Nam. Nghiên cứu khảo sát 262 doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam bằng bảng câu hỏi va sử dụng mô hinh hồi quy cấu trúc tuyến tính. Kết quả cho thấy việc thực hiện kế toán quản trị môi trường chỉ ở mức trung binh, các doanh nghiệp chưa chú trọng việc phân tích các thông tin môi trường va việc thực hiện các báo cáo nội bộ về môi trường chỉ ở mức độ thấp. Ngoai ra, ảnh hưởng của các nhân tố sự biến động về môi trường kinh doanh va chiến lược kinh doanh đến thực hiện kế toán quản trị môi trường, cũng như ảnh hưởng của sự biến động về môi trường kinh doanh đến chiến lược kinh doanh được giải thích một cách có nghĩa thống kê. Kết quả nay ham ý, chiến lược kinh doanh la động lực mạnh mẽ khuếch tán thực hiện kế toán quản trị môi trường ở Việt Nam.
Từ khóa: Chiến lược kinh doanh, Kế toán quản trị môi trường, Lý thuyết ngẫu nhiên, Sự biến động về môi trường kinh doanh.
Tra cứu bài báo