Các nhân tố trong khâu sản xuất ảnh hưởng chất lượng chuỗi cung ứng lúa gạo Tài Nguyên

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 53-61
Tóm tắt:
Gạo Tai Nguyên hay “Tai Nguyên Sữa” la đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long, được người tiêu dùng cả nước ưa thích do chất lượng gạo ngon, hạt gạo nhuyễn, độ đục cao (như sữa), mềm cơm, xốp va có vị ngọt. Tuy nhiên, chất lượng gạo Tai Nguyên hiện nay theo ý kiến người tiêu dùng thi chất lượng giảm: gạo cứng cơm, cơm khô va không còn vị ngọt dẫn đến sức tiêu thụ giảm. Qua phỏng vấn 376 tác nhân trực tiếp va gián tiếp tham gia chuỗi cung ứng lúa gạo Tai Nguyên thi khâu sản xuất lúa Tai Nguyên la khâu quan trọng có liên quan đến chất lượng lúa gạo của toan chuỗi cung ứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong khâu sản xuất việc sử dụng giống lúa thuần chủng, canh tác ở khu vực nước nhiễm mặn, liều lượng phân bón va sử dụng Bonsai la các nhân tố có ảnh hưởng đến chất lượng lúa gạo Tai Nguyên.
Từ khóa: Chuỗi cung ứng, chất lượng, lúa gạo Tài Nguyên.
Tra cứu bài báo