Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 113-122
Tóm tắt:
Nghiên cứu sử dụng ham hồi quy Binary Logistic để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân trên địa ban huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thông qua số liệu điều tra 122 hộ dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhóm yếu tố có ảnh hưởng chắc chắn đến việc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của hộ, gồm: Thủ tục hanh chính, Mức độ hiểu biết về bảo hiểm y tế, thu nhập, cơ sở vật chất khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh va mức phí bảo hiểm y tế tự nguyện. Từ phát hiện nay, nghiên cứu cũng đưa ra các gợi ý chính sách nhằm tăng cường thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa ban huyện Trảng Bom nhằm tiến tới thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toan dân.
Từ khóa: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm y tế tự nguyện, huyện Trảng Bom, mô hình binary Logistic.
Tra cứu bài báo