Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của người chơi trong lĩnh vực kinh doanh sân gôn

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 62-72
Tóm tắt:
Bai báo nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thanh của người chơi gôn trong lĩnh vực kinh doanh sân gôn. Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thanh của người chơi gôn trong nghiên cứu nay la chất lượng dịch vụ, giá trị dịch vụ, sự hai lòng của người chơi va hinh ảnh của sân gôn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong lĩnh vực kinh doanh sân gôn tại miền Bắc Việt Nam, các yếu tố giá trị dịch vụ, sự hai lòng va hinh ảnh sân gôn có tác động đáng kể trực tiếp tới lòng trung thanh của người chơi. Chất lượng dịch vụ không có tác động trực tiếp tới lòng trung thanh với sân gôn.
Từ khóa: Lòng trung thành, Nhân tố ảnh hưởng, Kinh doanh sân gôn.
Tra cứu bài báo