Chỉ số VN30: Phương pháp tiếp cận cấu trúc, ước lượng tham số và cơ cấu vốn tối ưu

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 33-41
Tóm tắt:
Cơ cấu vốn tối ưu vẫn là một chủ đề đáng quan tâm về cả khía cạnh học thuật va chuyên môn. Bai báo này trình bày mô hình sử dụng cách tiếp cận cấu trúc để mô hình hóa giá trị công ty, giá trị nợ và vốn chủ sở hữu, và ước lượng tham số để tối ưu hóa cơ cấu vốn. Dựa trên khung lý thuyết của mô hình cấu trúc tĩnh, bài báo ước lượng các tham số bao gồm cả độ biến động và xu hướng của giá cổ phiếu của các công ty niêm yết. Do đó, mức độ tối ưu vốn theo phương pháp tiếp cận cấu trúc có thể được tính toán nội sinh. Nghiên cứu này áp dụng cho các công ty trong chỉ số VN30 va đưa ra một vài gợi ý cho các nhà nghiên cứu sau này.
Từ khóa: Độ biến động và xu hướng, ước lượng thông số, cơ cấu vốn tối ưu tĩnh, tiếp cận cấu trúc, chỉ số VN30.
Tra cứu bài báo