Đánh giá vai trò của các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn mua nhà ở tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 2-10
Tóm tắt:
Nghiên cứu nay phân tích vai trò của các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn mua nha ở tại Việt Nam. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập thông qua điều tra khảo sát sử dụng bảng hỏi với đối tượng khảo sát la chủ của các căn hộ giá thấp va trung binh tại Ha Nội, Đa Nẵng va Thanh phố Hồ Chí Minh. Cỡ mẫu trong nghiên cứu la 950. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng vấn đề tai chính va vị trí của tòa chung cư có vai trò đặc biệt quan trọng trong quyết định lựa chọn căn hộ. Điều kiện thanh toán va mức phí dịch vụ chung cư cũng được đánh giá khá quan trọng, va quan trọng hơn hai vấn đề về khả năng vay va lãi suất vay
Từ khóa: Lựa chọn nhà ở, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại.
Tra cứu bài báo