Định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp − Nghiên cứu trường hợp điển hình tại công ty cổ phần Vịnh Mặt Trăng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 123-132
Tóm tắt:
Trên cơ sở phân tích mối quan hệ của văn hóa doanh nghiệp đối với sự hai lòng trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần Vịnh Mặt Trăng, bai viết cho thấy các doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ mới cần thay đổi cách thức quản trị của minh, hướng nhiều hơn đến khách hang nội bộ - la nhân viên trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nên điều chỉnh, phát triển các giá trị văn hóa doanh nghiệp theo loại hinh văn hóa sáng tạo kết hợp văn hóa gia đinh. Điều nay sẽ giúp nâng cao sự hai lòng của nhân viên, đồng thời giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả bền vững hơn trong kinh doanh.
Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, định hướng văn hóa doanh nghiệp, sự hài lòng trong công việc.
Tra cứu bài báo