Kiểm định thang đo sự hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 11-19
Tóm tắt:
Hạnh phúc chủ quan được xác định la những đánh giá nhận thức va cảm xúc của con người về cuộc sống. Mặc dù cần phải đo lường riêng biệt từng mặt của khái niệm nay nhưng trên thực tế các đánh giá nhận thức, thể hiện qua sự hai lòng với cuộc sống thường được thực hiện, đặc biệt khi liên quan đến các nghiên cứu về chất lượng cuộc sống. Trong các đo lường sự hai lòng với cuộc sống, thang đo Sự hai lòng với cuộc sống do Diener & cộng sự (1985) xây dựng được xem la nổi tiếng nhất va đang được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Kết quả khảo sát 279 người dân Ha Nội cho thấy, thang đo nay khi áp dụng vao Việt Nam vẫn đảm bảo độ tin cậy, độ giá trị hội tụ va tính đơn hướng. Nghiên cứu cũng chỉ ra các đặc điểm về giới tính, tôn giáo, khu vực sinh sống không có ảnh hưởng đến điểm hai lòng với cuộc sống; trong khi đó, nhóm tuổi, tinh trạng hôn nhân, trinh độ học vấn va thu nhập lại có ảnh hưởng.
Từ khóa: Chất lượng cuộc sống; Sự hài lòng với cuộc sống; Sự hạnh phúc chủ quan.
Tra cứu bài báo