Mối quan hệ giữa quan điểm về bản ngã và sự hài lòng trong công việc của cán bộ quản lý cấp trung tại Tây Nam Bộ

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 73-85
Tóm tắt:
Nghiên cứu nay xem xét tác động trực tiếp va gián tiếp của quan điểm về bản ngã, mối quan hệ nơi lam việc va động cơ lam việc đối với sự hai lòng trong công việc của cán bộ quản lý cấp trung trong các khu công nghiệp tại khu vực Tây Nam bộ. Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính va phương pháp nghiên cứu định lượng. Phương pháp mô hinh cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả kiểm định trên 297 mẫu với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên cho thấy: (1) Quan điểm về bản ngã tác động trực tiếp cùng chiều vao động cơ lam việc, mối quan hệ nơi lam việc va tác động gián tiếp cùng chiều vao sự hai lòng của quản lý cấp trung; (2) Động cơ lam việc va mối quan hệ nơi lam việc tác động trực tiếp cùng chiều vao sự hai lòng của quản lý cấp trung. Kết quả kiểm định cũng cho thấy động cơ lam việc va mối quan hệ nơi lam việc la những khái niệm đa hướng.
Từ khóa: Động cơ làm việc; mối quan hệ nơi làm việc; quan điểm về bản ngã; cán bộ quản lý cấp trung; sự hài lòng trong công việc.
Tra cứu bài báo