Nghiên cứu về việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các công ty lữ hành ở Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 95-104
Tóm tắt:
Thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) được coi la cách thức để doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm của minh đối với cộng đồng. Trong bối cảnh du lịch Việt hướng tới phát triển du lịch bền vững, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở các công ty lữ hanh như một yếu tố tất yếu. Bai viết được thực hiện nhằm tim hiểu mức độ thực hiện CSR tại các công ty lữ hanh trên địa ban Ha Nội. Dựa trên mô hinh kim tự tháp CSR của Carroll (1991) với bốn khía cạnh, cùng ba tiêu chí (nhận thức, thái độ va thực hiện), tác giả tiến hanh khảo sát mức độ thực hiện CSR tại các công ty lữ hanh. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được vận dụng để thu thập thông tin. Theo đó, ở các công ty lữ hanh tại Ha Nội, khái niệm CSR được hiểu ở mức trung binh, các công ty lữ hanh thực hiện CSR chủ yếu ở mức độ trách nhiệm kinh tế va trách nhiệm pháp luật va một số hoạt động từ thiện, song hiệu quả thực hiện vẫn còn thấp.
Từ khóa: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, du lịch, công ty lữ hành.
Tra cứu bài báo