Phân khúc thị trường khách du lịch Nga đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 133-142
Tóm tắt:
Mục tiêu của bai viết la vận dụng lý thuyết về phân khúc thị trường để phân nhóm khách du lịch Nga đến Nha Trang − Khánh Hòa theo các tiêu thức như nhân khẩu học, địa lý, kinh tế − xã hội, sở thích va hanh vi. Kết quả nghiên cứu dựa trên phân tích mẫu khảo sát trực tiếp gồm 307 du khách Nga với các kỹ thuật như thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá, phân tích cụm hai bước,...cho thấy có hai nhóm phân khúc được thiết lập la: “Quan tâm cao” va “Thờ ơ”. Dựa trên đặc điểm hồ sơ của từng phân khúc, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm giúp các tổ chức lam du lịch định vị được sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu của du khách cho từng phân khúc.
Từ khóa: Phân khúc thị trường, du khách Nga, Nha Trang – Khánh Hòa.
Tra cứu bài báo