Về điều dưỡng và kết quả chăm sóc người bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và khuyến nghị

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 86-94
Tóm tắt:
Từ thực trạng, hạn chế va nguyên nhân hạn chế về điều dưỡng va kết quả chăm sóc người bệnh của một số bệnh viện trên địa ban Ha Nội, bai viết đề xuất một số khuyến nghị hoan thiện hoạt động điều dưỡng va nâng cao kết quả chăm sóc người bệnh. Những khuyến nghị nay tập trung vao việc thiết lập một quy trinh chuẩn về chăm sóc người bệnh va hệ thống kiểm tra giám sát an toan người bệnh; xây dựng chuẩn chuyên môn va kĩ năng danh cho điều dưỡng; xây dựng môi trường lam việc an toan va hiệu quả; thực hiện bắt buộc các thống kê va báo cáo về sự cố y khoa; kết nối với người bệnh hiệu quả va thu thập đánh giá từ phía người bệnh.
Từ khóa: Kết quả chăm sóc người bệnh, bệnh viện ở Hà Nội, an toàn người bệnh.
Tra cứu bài báo