Về quy hoạch phát triển làng nghề ở Thanh Hoá: Thực trạng và khuyến nghị

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 105-112
Tóm tắt:
Bai viết chỉ các vấn đề nhằm hoan thiện quy hoạch phát triển lang nghề trên địa ban tỉnh Thanh Hoá những năm tới, cụ thể: i) cần phải gắn chặt quy hoạch phát triển lang nghề với chiến lược phát triển kinh tế − xã hội của tỉnh, với quá trinh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ii) phải kết hợp yếu tố hiện đại va yếu tố truyền thống, gắn với thị trường tiêu thụ; iii) cung cấp định hướng các nganh nghề trong các lang nghề, chú trọng công tác quy hoạch chi tiết các lang nghề, cụm công nghiệp lang nghề; iv) gắn kết việc bảo tồn va phát triển lang nghề truyền thống với phát triển du lịch địa phương; v) chú trọng công tác quy hoạch va xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đồng thời xây dựng thị trường đầu ra cho sản phẩm nghề; vi) chú trọng quy hoạch va phát triển nhân lực lang nghề va lang nghề truyền thống; vii) chú trọng lồng ghép, kết hợp các mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái lang nghề.
Từ khóa: Làng nghề, phát triển, quy hoạch, tỉnh Thanh Hóa.
Tra cứu bài báo