Xây dựng tiêu chuẩn giảng viên cho đại học nghiên cứu ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 252(II), tháng 6 năm 2018, tr. 20-32
Tóm tắt:
Trên cơ sở các công trinh nghiên cứu về tiêu chuẩn giảng viên, đặc điểm đại học nghiên cứu theo cách tiếp cận quản trị tổ chức va thực tiễn tại Việt Nam với trường đại học quốc gia Ha Nội la điển hinh nghiên cứu, bai viết đề xuất bộ tiêu chuẩn đối với giảng viên tại ĐHNC ở Việt Nam. Ngoai ra, bai viết còn tiến hanh kiểm định mối quan hệ tác động giữa các tiêu chuẩn, lam cơ sở cho việc đưa ra chính sách/cách thức phát triển giảng viên phù hợp với yêu cầu của ĐHNC ở Việt Nam.
Từ khóa: Tiêu chuẩn giảng viên, đại học nghiên cứu ở Việt Nam.
Tra cứu bài báo