Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận tại các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 73-82
Tóm tắt: Sự đa dạng về quyền lợi và sức ảnh hưởng của các nhóm cổ đông trong cấu trúc sở hữu sẽ có những tác động khác nhau tới hoạt động của một công ty. Hoạt động quản trị lợi nhuận công bố cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các thành phần sở hữu này. Với mẫu gồm 958 quan sát (2010 -2014) từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu này tìm hiểu sự đa dạng của cấu trúc sở hữu ảnh hưởng tới hành vi quản trị lợi nhuận. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sở hữu nước ngoài và bởi nhà quản lý là những nhân tố hạn chế quản trị lợi nhuận trong khi Tỷ lệ sở hữu nhà nước và bởi cổ đông lớn thì không có mối liên hệ. Một số biến kiểm soát như Sự kiêm nhiệm, Hệ số nợ, Hiệu quả hoạt động có quan hệ thuận chiều với quản trị lợi nhuận. Những kết quả đạt được của nghiên cứu sẽ là tham chiếu cho quá trình tái cấu trúc quan hệ sở hữu, hoàn thiện thị trường chứng khoán tại Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị lợi nhuận, cấu trúc sở hữu, Việt Nam
Tra cứu bài báo