Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 48-54
Tóm tắt: Các doanh nghiệp lâm nghiệp gặp phải nhiều rủi ro khác nhau trong quá trình hoạt động nên nhà quản lý doanh nghiệp khó có thể đạt được mục tiêu đặt ra. Kiểm soát nội bộ được xem là phương sách giúp nhà quản lý doanh nghiệp theo dõi và hiệu chỉnh hoạt động thực tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu đã định. Bài viết vận dụng lý thuyết kiểm soát nội bộ của COSO để nghiên cứu ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp lâm nghiệp Việt Nam. Kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy kiểm soát nội bộ nói chung và từng yếu tố của kiểm soát nội bộ nói riêng có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến hiệu quả của doanh nghiệp lâm nghiệp Việt Nam. Tăng cường kiểm soát nội bộ do đó là biện pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp lâm nghiệp Việt Nam gia tăng hiệu quả và sức cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và yêu cầu phát triển bền vững.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp lâm nghiệp, hiệu quả hoạt động
Tra cứu bài báo