Ảnh hưởng của nhân tố quy trình nội bộ đến hiệu quả hoạt động của bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 113-120
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của Quy trình nội bộ đến hiệu quả hoạt độngcủa các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dữ liệu được thu thập bằng cách phát ra 300 bảng hỏi và thu về hơn 200 bảng hỏi gửi đến 18 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nhóm tác giả thực hiện hồi quy tương quan để xác định mức độ ảnh hưởng này đã chỉ ra rằng Quy trình nội bộ có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt độngcủa các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị đã được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độngcủa các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và các bệnh viện công trên địa bàn vùng núi các tỉnh Tây Bắc nói chung.
Từ khóa: Quy trình nội bộ, Hiệu quả hoạt động, Bệnh viện công
Tra cứu bài báo