Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng chuyển giá của các doanh nghiệp: Bằng chứng thực tế từ các doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 2-10
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về các nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng chuyển giá của các doanh nghiệp. Dựa trên dữ liệu phỏng vấn 479 nhà quản lý trong các doanh nghiệp của Việt Nam, nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá để xác định các nhóm nhân tố có cùng ảnh hưởng đến khả năng chuyển giá của doanh nghiệp. Sau đó, nghiên cứu thực hiện tiếp phân tích hồi quy để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhóm nhân tố. Kết quả phân tích đã phát hiện 5 nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng chuyển giá của các doanh nghiệp, được sắp xếp theo mức độ giảm dần như sau: Các quy định liên quan đến thuế và pháp luật về thuế, các biện pháp hạn chế của chính phủ, kết quả hoạt động của doanh nghiệp, tình hình chính trị − xã hội, quy mô doanh nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu này, bài viết cũng đề xuất các nội dung cần tập trung trong việc ban hành các quy định pháp lý và tăng cường các biện pháp kiểm soát chuyển giá.
Từ khóa: Thuế, chuyển giá, kiểm soát chuyển giá
Tra cứu bài báo