Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hội tụ kế toán quốc tế đối với Công ty Đại Chúng Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 99-105
Tóm tắt: Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đòi hỏi các quốc gia phải sử dụng ngôn ngữ kế toán chung nhằm giúp đảm bảo thông tin có thể so sánh trên phạm vi quốc tế. Đáp ứng nhu cầu này Việt Nam đã và đang thiết lập hành lang pháp lý về kế toán, kiểm toán theo thông lệ quốc tế nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính, trong đó hướng tới đối tượng rất quan trọng đó là công ty đại chúng. Tuy nhiên, quá trình hội tụ chuẩn mực kế toán quốc tế còn rất nhiều thách thức, trở ngại. Bài viết nghiên cứu cơ sở lý thuyết và tổng quan của quá trình hội tụ kế toán quốc tế. Từ đó, các tác giả thực hiện khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hội tụ kế toán quốc tế thông qua các đối tượng là kế toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp của các công ty đại chúng. Qua kết quả khảo sát, bài viết đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy quá trình hội tụ kế toán quốc tế phù hợp với nền kinh tế, chính trị của Việt Nam.
Từ khóa: Hội tụ kế toán, chuẩn mực kế toán quốc tế, công ty đại chúng
Tra cứu bài báo